somedeay

31 tekstów – auto­rem jest so­medeay.

Kiedyś chciałem uciec z mo­jego małego mias­teczka, w którym każdy po­wodo­wał we mnie ja­kieś emoc­je..gor­sze lep­sze ale zaw­sze. W mo­men­cie ucie­czki do 750 ty­sięcznej ag­lo­merac­ji zro­zumiałem, że tam jest tyl­ko dużo gor­sza obojętność. .Wszys­cy są obojętni wo­bec siebie jak muchy, które tyl­ko cza­sem de­ner­wują jak za głośno bzyczą.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 września 2014, 13:25

Nie ma ta­kich pros­tych słów co od­dadzą to co bo­li mnie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 maja 2013, 22:04

"Mój ty przyjacielu
jak to słowo ob­co dzi­siaj brzmi
a prze­cież dar największy
to oso­ba dzięki której lek­ko śnisz" - Doda 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2013, 19:54

I to uczu­cie gdy koszmar zaczął za­mieniać się w cu­dow­ny sen 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 maja 2013, 14:33

Rzad­ko kiedy do­ceniamy to co jest te­raz. Z re­guły al­bo tęskni­my za przeszłością al­bo już marzy­my o przyszłości 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 maja 2013, 17:35

Jeżeli sztuką jest wstać po upad­ku, to czym jest nig­dy nie upadnięcie? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 maja 2013, 22:34

Za­dowo­lić wszys­tkich się nie da na­tomiast wkur­wić jest bar­dzo łatwo 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 maja 2013, 22:29

Trze­ba brać życie ta­kie ja­kim jest, bo chwi­la ,która po­zor­nie wy­daje się być naj­gor­szą może oka­zać się naj­lep­szą w naszym życiu.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 maja 2013, 23:44

Żeby się wzbić trze­ba naj­pierw spaść. Wycze­kać od­po­wied­ni mo­ment a po­tem zaatakować. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 września 2012, 14:50

"Na­leżę do ludzi, którzy wolą naj­pierw cier­pieć, żeby po­tem wszys­tko co nam się zwróci w pos­ta­ci dob­re­go było 2 ra­zy silniejsze." 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 sierpnia 2012, 11:23
Zeszyty
  • Warte zapamiętania – Cza­sem war­to się zat­rzy­mać i po­roz­myślać nad czymś war­tościowym..bo w dzi­siej­szych cza­sach za­pomi­na się o praw­dach uni­wer­salnych..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 września 2014, 13:25somedeay do­dał no­wy tek­st Kiedyś chciałem uciec z [...]